Placeholder image

คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ลงนามในสัญญากิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์ผลไม้และผักแปรรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ดุสิต จักรศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมลงนามในสัญญา ร่วมกับ นางละเอียด มธุรส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์ผลไม้และผักแปรรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ชั้น2

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805