Placeholder image

ทีมวิจัย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจักรยานทางเรียบ “โขงเจียม Road championship“ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่พร้อมทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ภายใต้โครงการวิจัย การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” โดยกองทุนส่งเสริมแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ อำเภอโขงเจียม ชมรมท่องเที่ยวและอนุรักษ์โขงเจียม ชมรมจักรยานเสือโขงเจียม เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ตลอดทั้งผู้ประกอบการและประชาชนชาวอำเภอโขงเจียม วันที่ 9 ธันวาคม จัดกิจกรรมงาน “พาแลง แญงโขง” บริเวณลานชมจันทร์ อำเภอโขงเจียม โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางเรียบ โขงเจียม Road Championship ครั้งที่1 ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมได้นำสินค้าทางวัฒนธรรมเข้ามาจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน งานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากลานชมจันทร์เป็นจุดที่มีความสวยงามที่นักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของบรรยากาศริมฝั่งโขง ไปพร้อมๆ กับการรับประทานอาหารเย็นในรูปแบบพาแลงและรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ การแสดงของวงโปงลาง ”เพชรผาแต้ม” จากโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม การแสดงการฟ้อนรำของนางรำผู้สูงอายุจาก กลุ่มนางรำ“สาวน้อยสองสี” เป็นต้น ณ ลานชมจันทร์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805