Placeholder image

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่บูรณาการระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธาน ในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ กล่าวคือให้เป็นคนเก่งและดี ตลอดทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามวิสัยทัศน์การเป็นคณะบริหารธุรกิจชั้นนำ ระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม ณ ห้องประชุม UBS 3 ชั้น 3 คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805