Placeholder image


วันที่ 22 มกราคม 2567 ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค โดยรอบ และด้านในเขตพื้นที่ โรงแรมยูเพลส เพื่อตรวจสอบ ทำการแก้ไข เตรียมความพร้อมก่อนทำการปรับปรุง โรงแรมยูเพลส ในรูปแบบใหม่ ทั้งด้านในและด้านนอก ภายใต้โครงการปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแแรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการจ้างออกแบบ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805