Placeholder image

ตรวจประเมินคุณภาพ (2559)

บรรยาการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ณ คณะบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. 60 - 10 ส.ค. 60

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805