Placeholder image


ันที่ 24 มกราคม 2567 นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน พิธีการด่านศุลกากรช่องเม็ก เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ นำโดย อาจารย์ศรัณย์ วีสเพ็ญ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับจากด่านศุลกากรช่องเม็ก เป็นอย่างดี นอกจากนี้น้อง ๆ นักศึกษายังได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805