Placeholder image


“บริหารศาสตร์ จับมือ อบจ. อุบลราชธานี ประชุมหารือโครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชน และฝึกอบรมระยะสั้น วันที่ 26 มกราคม 2567 ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมหารือร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ 1. ภคกร ทองเลิศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 2. นางสาวนิภาพร ยิ่งยง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3. นางสาวนพภาภรณ์ กระบวนศรี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนานงาน โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องแนวทางการจัดโครงการเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านทักษะอาชีพให้กับชุมชน โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของชุมชนทางด้านการหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพ จึงก่อให้เกิดกระประชุมหารือเพื่อตกผลึกทางความคิดนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนในชุมชน โดยเน้นด้านการสร้างองค์ความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญ และประสบการณ์ เ้านการประกอบอาชีพ และใช้รับบการซื้อขายออนไลน์ เป็นการลดรายจ่าย แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805