Placeholder image


คณะบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรัตโนบล ประเภทนิติบุคคล/องค์กร เพื่อเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์และแก่มหาวิทยาลัย และวงวิชาการ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีตัวแทนผู้รับรางวัล ได้แก่ นายเอเชีย เนตรคำ ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรัตโนบล พร้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้ติดตาม นางสาวจิราพร แสงชมภู ผู้จัดการแผนกฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักประสานรัฐกิจ พร้อมนี้ทางคณะบริหารศาสตร์ได้เป็นผู้ต้อนรับ ทีมตัวแทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๑ โดยบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "7-Eleven" ในประเทศไทย ความโดดเด่นของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คือ การให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พร้อมทั้งดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมภายในองค์กร ตลอดจนดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างความ มั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบนพื้นฐานค่านิยม ๓ ประโยชน์ : ตอบโจทย์ประเทศ ประชาชน และองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสทางสังคมให้แก่ชุมชน เด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั่วประเทศรวมทั้งนักศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จากผลงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมา เป็นที่ประจักษ์ว่า บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประเทศชาติเป็นอเนกประการ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑0/๒๕๖๖ (สิบ) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงอนุมัติรางวัลรัตโนบล ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖แด่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการยอย่อง และประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนให้ปรากฎสืบไป

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805