Placeholder image

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาการเงินและการลงทุน

คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ธรรมวิมล สุขเสริม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธี ในครั้งนี้ โดยภายในงาน ได้มีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ - การแนะนำเส้นทางวิชาชีพด้านการเงินในองค์กร ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน กิจกรรมการแข่งข้นและการรับสมัครงาน/ฝึกงาน โดย ศิษย์เก่าการเงินรุ่นที่ 16 คุณธีระวัช แดงชาติ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด

- แนะแนวเส้นทางวิชาชีพ ที่ปรึกษาด้านการเงิน และการสอบใบ อนุญาตด้านประกันและการวางแผนการเงิน โดย คุณปวินท์ ชินพฤธิวงศ์ ตำแหน่ง ผู้บริหารหน่วยบริษัท Wealth Family จำกัด ที่ ปรึกษาทางการเงินในเครือ บริษัท AIA จำกัด

- แนะแนวเส้นทางวิชาชีพด้านการลงทุน การสอบใบอนุญาตุด้านการลงทุนและการวางแผนการเงิน และรับสมัครงานตำแหน่ง ที่ปรึกษา การลงทุน (IC) หลายอัตราโดยคุณธวัชชัย ทองดี กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ A8 คุณ ทินกร เพ็งเหลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ A8/4บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ คุณณัฐพงศ์ ปฏิทัศน์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์พาย สาขาอุบลราชธานี อีกทั้งได้มีการมอบประกาศนียบัตร และการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ทำงานในประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับรุ่นน้องประกอบการตัดสินใจในรุ่นต่อไป ณ อาคารเรียนรวม CLB 1301 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805