Placeholder image

นำเสนอผลการดำเนินโครงการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เอกการจัดการธุรกิจองค์กร นำเสนอผลการดำเนินโครงการ ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการ YEC สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ปฏิบัติงานโครงการมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เน้นการเรียนการสอนที่ปฏิบัติการจริง ลงมือจริง โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือจัดการเรียนการสอน ได้แก่ - บริษัทศิกมล เอลเดอร์ลี่พลัส จำกัด - บริษัทอุบลน่าอยู่จำกัด - บริษัท Urban Development Co.,Ltd. - โครงการวิจัยห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรและอาหารปลอดภัย อำนาจเจริญ ภายใต้โครงการวิจัยแก้จนอำนาจเจริญ ระยะที่ 4 ของ บพท. ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805