Placeholder image

โครงการอบรมแนวทางและวิธีการดูแลสุขภาพใจในภาวะซึมเศร้าของผู้เรียน “Gen Z”

คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรมแนวทางและวิธีการดูแลสุขภาพใจในภาวะซึมเศร้าของผู้เรียน   “Gen Z”

โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการอบรมแนวทางและวิธีการดูแลสุขภาพใจในภาวะซึมเศร้าของผู้เรียน   “Gen Z” นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และสร้างแนวทางวิธีการดูแลสุขภาพใจในภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา และสามารถป้องกันภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.แพทย์หญิงแพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์ และนายแพทย์พนธกร บุญเจริญ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / จิตแพทย์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805