Placeholder image

จัดกิจกรรมทำสัญญารับทุนการศึกษาให้กับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 19 มีนาคม 2567 คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมทำสัญญารับทุนการศึกษาให้กับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ TCAS 1) ครั้งที่ 1 มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน (28 ทุนการศึกษา) 

 
การผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่  เป็นความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ทุนการศึกษาและที่ฝึกงาน (ในร้าน 7-11 กรุงเทพมหานคร) แก่นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา โดยในปีการศึกษา 2567 จะเป็นรุ่นที่ 11 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีวิธีการเรียนแบบ Work-Based Learning (WBL) คือ การเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน ซึ่งมีสัดส่วนการทำงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานจริง มากกว่าการเรียนในรูปแบบปกติ เป็นการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จนสามารถสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้  โดยนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 70 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 
สมัครเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่ รอบ TCAS 2 สมัคร ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2567 ได้ที่ https://admission.ubu.ac.th/admission/home
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2567 https://drive.google.com/file/d/1MdeHp9A0_o1aVONFcDhnhNn1mIp4WUQL/view

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805