Placeholder image

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ทุนอาจารย์ - นักศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศจีน

รายละเอียคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิงชู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยการเข้าร่วมโครงการฯ ของอาจารย์สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ คณะบริหารศาสตร์ พ.ศ.2566-2570 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาคนที่มีสมรรถนะสูงด้านธุรกิจ แผนส่งเสริมทักษะการดำเนินงานผ่านความร่วมมือ พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีบุคลากรที่เป็นอาจารย์จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วม จำนวน 2 ท่าน พร้อมนักศึกษาจำนวน 10 คน 

โดยโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิงชู สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีและเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม มีการกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ และมีมาตรการสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิงชู สาธารณรัฐประชาชนจีน มาอย่างต่อเนื่องด..

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805