Placeholder image

อบรมเชิงปฏิบัติการ

คณาจารย์คณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ ชั้น ๒ คณะบริหารศาสตร์ โดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (คุณภูษณิศา นวลสกุล หัวหน้าสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา, นายวิชญ์ธวัช คำสุข และนางสาวสุภาวดี จันทนุช)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805