Placeholder image

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรม ยู-เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805