Placeholder image

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.กาฬสินธุ์

ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (แผนการฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก) คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 8 พฤศจิการยน 2560 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805