Placeholder image

การซ้อมใหญ่

การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805