Placeholder image

ร่วมอบรมให้ผู้ประกอบการ

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชนาธิป 1 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ #คณะบริหารศาสตร์ #มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมกิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805