Placeholder image

KM การเขียนข้อเสนอโครงการ

คณะบริหารศาสตร์จัดกิจกรรม KM ด้านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในหัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการ การรายงานผลการดำเนินโครงการ และการวัดผลการดำเนินโครงการเงินงบประมาณรายได้คณะบริหารศาสตร์ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้อง MS 104

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805