Placeholder image

ชี้แจงให้ทุนการศึกษา CP ALL

กิจกรรมชี้แจงให้ทุนการศึกษาและทำสัญญาให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805