Placeholder image

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณบดี

คณะบริหารศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมิลผลการดำเนินงานของท่านคณบดีคณะบริหารศาสตร์ วันที่ 8 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805