Placeholder image

การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ

บรรยาการการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805