Placeholder image

นศ.การโรงแรมเข้าพบท่านคณบดี

คณะบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาการจัดการการโรงแรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากการแข่งขันทักษะปูเตียงแบบสันทบ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รางวัล 3 อันดับแรกในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ม.มหาสารคาม ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 5 (5th THM FAIR) ในการนี้ได้เข้าพบท่านคณบดีเพื่อมอบโล่ห์รางวัลให้กับคณะบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805