Placeholder image

อบรมเชิงปฏิบัติการ(TAX Junior)

บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ (TAX Junior) เมื่อวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง MS303 และ MS 304 โดย สาขาบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805