Placeholder image

โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่

โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountant) ระหว่างวันที่

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805