Placeholder image

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก( Active learning and tools for realtime formative assessment) ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805