Placeholder image

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "สร้างบัณฑิต สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารธุรกิจ" วิดีทัศน์แนะนำคณะ รวม vdo กิจกรรมคณะ

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN Leadership 2024
ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Fulbright U.S. - ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปีการศึกษา 2567
ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET 2024/25
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การเผยแพร่การเปิดรับนักศึกษาฝึกงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Coordinating Office: MTCO)
ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลองค์การความร่วมมืออิสลามประจำปี 2566 (Organization of Islamic Cooperation (OIC) Halal Expo 2023) และงานสัมมนา World Halal Summit ครั้งที่ 9
โครงการการอบรมพัฒนาทักษะการทำงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยนครพนม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 18-19 ตุลาคม 2566
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบ TOEIC Testing ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 (ขยายเวลารับสมัครถึง 5 ต.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (รับสมัครถึง 6 พ.ย. 2566)
12345678910...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA
ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Tech Startuo Entrepreneurs Camp
แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ร่วมประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยสศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครเป็นเยาวชนดีเด่น
ตลาดหลักทรัพย์จัดสอบแข่งขันเศรฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
กำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริหารศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิด้านบัญชี และตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิด้านโลจิสติกส์)
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง อาจารย์ (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2566 - 31 กรกฎาคม 2566)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง อาจารย์ (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2566 - 31 กรกฎาคม 2566)
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครงาน
บริษัทเงินติดล้อ รับสมัครงาน
บริษัท DUCKKING รับสมัครงาน
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด รับสมัครพนักงาน
ระกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงทางเดินด้านข้างตึก CLB ถึง หลังคณะ walkway อาคารคณะบริหารศาสตร์
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอาคารปฎิบัติการรวมสายสังคมศษสตร์ คณะบริหารศาสตร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซืื้อชุดเคร่องเสียงสำหรับการบริหารและจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลกราฟิก
ประกวดราคาซื่อชุดเครื่องเสียงสำหรับการบริหารและจัดการศึกษา จำนวน 1 ชุด
ประกาศผุ้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำลูกกุญแจสำรอง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำตรายางชื่อตำแหน่ง
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา : ชุดเครื่องเสียงสำหรับการบริหารและจัดการศึกษา
ขอเชิญเข้าอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านพัสดุ”
ขอเชิญร่วมอบรม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่มกันแบบยั่งยืน”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ”
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสัญจรธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11"
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และขอเชิญส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารร่มยูงทอง ของคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เทพสตรี
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART Conference ครั้งที่ 12
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KKBS International Conference 2023: KKBSIC2023
ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรมือใหม่
ประชาสัมพันธ์ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมฯ และทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศศ ประจำปี 2565-2566
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรายภาค(GPA)ยอดเยี่ยม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อ ระบบจองคิวเพื่อดำเนินการ ส่งเอกสารและสอบสัมภาษณ์กยศ กรอ 2563สำหรับปี1 รายเก่า และรายใหม่ทุกชั้นปี
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2563

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805