Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระ

ภาคการศึกษาที่จบรหัสนักศึกษาชื่อ นศ.หัวข้อ
2/256662170370044นายธเนศ กุลวงษ์การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี (KNOWLEDGE MANAGEMENT AFFECTING TO EMPLOYEE PERFORMANCE EFFICIENCY AT PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY NORTH EASTERN AREA 2 UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256662170370077นางสาวบุณรดา สามารถอิทธิพลบุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อลิปสติกของลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (THE INFLUENCE OF BRAND PERSONALITY ON CUSTOMERS’ LIPSTIC PRODUCT PURCHASING DECISION IN THE BANGKOK AREA)
2/256663170370014นางสาวณัฐสุดา หลอมทองกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า: กรณีศึกษา ร้านกันทรลักษ์คาร์แคร์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (PROMOTION STRATEGY AFFECTING CUSTOMER LOYALTY: A CASE STUDY OF KANTHARALAK CAR CARE SHOP, KANTHARALAK DISTRICT, SISAKET PROVINCE)
2/256663170370069นางสาวพิจิตรา ทองสาความตั้งใจในการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ (INTENTION TO USE REVERSE MORTGAGE LOAN SERVICES OF THE ELDERLY)
2/256662170370037นางสาวกนกกาญจน์ ศรีแก้วปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้การให้บริการเสริมด้านระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี (FACTORS AFFECTING PERCEPTION IN THE ELECTRICAL SYSTEM SUPPLEMENTARY SERVICES OF THE PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY, REGION 2 (NORTHEASTERN REGION), UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256664170370079นางสาวชยาภรณ์ ภักดีไทย กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจไม้ดอก ไม้ประดับในจังหวัดอุบลราชธานี (STRATEGIC TO GAIN COMPETITIVE ADVANTAGE FOR SUCCESS IN THE FLOWER AND ORNAMENTAL PLANT BUSINESS IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256664170370125นางสาวมนัญชยา ธนานันต์ การวิเคราะห์เชิงสาเหตุปัจจัยกลยุทธ์การตลาดและการจัดการห่วงโซ่คุณค่า ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs (THE CAUSAL ANALYSIS OF MARKETING STRATEGIES AND VALUE CHAIN MANAGEMENT AFFECTING BUSINESS PERFORMANCE OF SMEs)
2/256665170370078นางสาวโชติกา กิจตรงศิริคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าโรงแรม: กรณีศึกษา โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (SERVICE QUALITY AFFECTING HOTEL CUSTOMER LOYALTY: A CASE STUDY OF KITTRONGVILL RESORT HOTEL IN MUEANG UBON RATCHATHANI DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256665170370083เภสัชกรหญิงนันท์นลิน เพ็ญพิมพ์การศึกษาส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยา ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (A STUDY OF PROMOTION MIX AND CONSUMER BEHAVIOR AFFECTING DECISION TO SELECT PHARMACY IN MUEANG UBON RATCHATHANI DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256665170370090นางสาวภัชราภรณ์ อาจกมลการพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณโครงการที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (DEVELOPING AN EFFECTIVE PROJECT BUDGET MANAGEMENT MODEL OF THE OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL, REGION 10 UBON RATCHATHANI)
2/256664170370192นางสาวธิดารัตน์ อุดมศรี พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า: กรณีศึกษา ธงชัยฟาร์ม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (BEHAVIOR AND MARKETING MIX AFFECTING THE MAKING DECISION OF CUSTOMERS: A CASE STUDY OF THONGCHAI FARM, MUEANG DISTRICT, AMNAT CHAROEN PROVINCE)
2/256664170370167นายเตชธรรม ชรากาหมุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (FACTORS AFFECTING THE EFFECIENCY OF SUPPLIES MANAGEMENT SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN MUEANG YASOTHON DISTRICT, YASOTHON PROVINCE)
1/256661170370180พระมนูญ หงษ์พันธ์แนวทางการจัดการด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีสำหรับวัดในพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี (GOOD BUSINESS ETHICAL MANAGEMENT GUIDELINES FOR BUDDHIST TEMPLES IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
1/256663170370087นายยุติธรรม สุตะคานปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการที่จะใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ของลูกค้าในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (FACTORS AFFECTING THE SERVICE DEMAND ON MODERN BUILDING SUPPLY STORES OF CUSTOMERS IN PHIBUN MANGSAHAN DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
1/256663170370133Mrs.CHANHDA SIBOUNHEUANGการยกระดับการค้าชายแดนของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์: กรณีศึกษา ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี และด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (IMPROVEMENT BORDER TRADE OF THAILAND AND LAO PDR WITH THE EFFECTIVENESS LOGISTICS MANAGEMENT: A CASE STUDY OF CHONGMEK CUSTOMS HOUSE, UBON RATCHATHANI PROVINCE AND MUKDAHAN CUSTOMS HOUSE, MUKDAHAN PROVINCE)
1/256662170370082นางสาวนิภาภัทร องค์สถาพรอิทธิพลการจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี (THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT ON THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIIVES IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
1/256664170370130นายระดมบุญ หมั้นทรัพย์การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ความสามารถในการปรับตัวด้านอาชีพและความตั้งใจลาออกของคนเจนเนอเรชั่นซีจากอุตสาหกรรมโรงแรมในกรุงเทพมหานคร (PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT, CAREER ADAPTABILITY AND TURNOVER INTENTION OF THE GENERATION-Z FROM THE HOTEL INDUSTRY IN BANGKOK)
2/256560170360241นางสาวชมภูนุช ดาวเรืองกลยุทธ์การจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี: กรณีศึกษา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (STRATEGIC MANAGEMENT FOR OTOP INNO - LIFE COMMUNITY - BASED TOURISM: A CASE STUDY OF KHUNHAN DISTRICT, SI SA KET PROVINCE)
2/256560170360296นางสาวศิรภัสสร สถาพรศรีสวัสดิ์แนวทางการจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์: กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ (COOPERATIVES RISK MANAGEMENT APPRAOCHES: A CASE STUDY OF AN AGRICULTURAL COOPERATIVES IN PHETCHABUN PROVINCE)
2/256561170370074นายณัฏฐกิตต์ โรจนโภคินเดชะกุลปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง ในจังหวัดอุบลราชธานี (FACTORS INFLUENCING MOBILE BANKING TECHNOLOGY ACCEPTANCE BY USERS IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256561170370034นางปฏิญญา รัตนนุกรมการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการการจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี (EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE DECISION-MAKING PROCESS ON FOOD DELIVERY VIA APPLICATIONS OF CONSUMER IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256561170370162นางสาวอัจฉรา บัวหอมการศึกษาสมรรถนะส่วนบุคคลในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (A STUDY OF PERSONNEL CAPABILITY IN UTILIZING INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM: A CASE STUDY OF PERSONNEL AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN)
2/256561170370041นางสาวกมลวรรณ ภาดีการศึกษาระบบการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี: กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี (A STUDY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AFFECTING THE PERFORMANCE OF ACCOUNTING OPERATING: A CASE STUDY OF THE PRIVATE SCHOOL, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256563170370027นางสาวนันท์นภัส พลเศรษฐเลิศกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ร้านค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพของร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬาแบบดั้งเดิม (VISUAL MERCHANDISING STRATEGY FOR POTENTIAL DEVELOPMENT OF TRADITIONAL SPORTING GOODS RETAIL STORES)
2/256563170370104นายรัฐภูมิ หงส์รพิพัฒน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริการ: กรณีศึกษา ร้านอเมซอน สาขาวินพาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (FACTORS AFFECTING CUSTOMER SATISFACTION ON SERVICES: A CASE STUDY OF AMAZON CAFÉ WIN POWER BRANCH, MEUANG DISTRICT, SI SA KET PROVINCE)
2/256562170370110นางสาวศิรประภา จุลวงศ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย (FACTORS AFFECTING PURCHASE DECISION ON RICE VIA ONLINE CHANNELS OF CONSUMERS IN THAILAND)
2/256561170370142นางสาวศิรินภา ล้ำเลิศคุณภาพการบริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ (SERVICE QUALITY OF OFFICE OF PROVINCIAL COMMERCIAL AFFAIRS AMNAT CHAROEN)
2/256564170370156นายสมรักษ์ รัตนวัน ผลกระทบของการรับรู้ภาระงานต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นซี ในบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนเป็นตัวแปรกำกับ (THE EFFECT OF PERCEIVED WORKLOAD ON BURNOUT OF AN ASSET MANAGEMENT COMPANY EMPLOYEES GENERATION Y AND Z: COMPENSATION AS A MODERATING VARIABLE)
2/256561170370061นายฑีฆรัชต์ นิรมานสกุลพงศ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี (FACTORS AFFECTING EMPLOYEE’S WORK MOTIVATION IN THE WORKPLACE OF PROTECTED AREAS REGIONAL OFFICE 9, UBON RATCHATHANI)
2/256561170370016นายฉัตรชัย ปิ่นทุพันธ์คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า: กรณีศึกษาฝ่ายงานสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดอุบลราชธานี (SERVICE QUALITY AFFECTING THE LOYALTY OF CUSTOMER: A CASE STUDY OF CREDIT DEPARTMENT OF KASIKORNBANK IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256561170370106นางสาวปัทมวรรณ สายพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม: กรณีศึกษา ร้านใจกว้าง คาเฟ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (SERVICE MARKETING MIX AFFECTING BEVERAGE PURCHASING DECISION: A CASE STUDY OF JAIKWANG CAFÉ, WARIN CHAMRAP DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256561170370175นายจักรพันธ์ ทวีศรีการรับรู้ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าในบริบทนักการเมืองท้องถิ่นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (BRAND AWARENESS AND MARKETING COMMUNICATION AFFECTING BRAND LOYALTY IN THE CONTEXT OF LOCAL POLITICIAN UNDER THE UBON RATCHATHANI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION)
2/256564170370039นาวาอากาศโทหญิงรัชรินทร์ บูรณ์เจริญมุ่งสู่การเป็นสังคมขยะเหลือศูนย์ที่ยั่งยืนของกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี: การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ (TOWARD A SUSTAINABLE ZERO WASTE SOCIETY OF WING 21, UBON RATCHATHANI PROVINCE: DEVELOPMENT OF WASTE MANAGEMENT SYSTEM)
2/256564170370055นางสาวจุฑามณี เจริญสกุลทรัพย์การพัฒนารูปแบบการจัดการชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา บ้านบัวเทิง อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี (DEVELOPING A LIFE MANAGEMENT PATTERN OF THE ELDERLY: A CASE STUDY OF BUA THOENG VILLAGE, SAWANG WIRAWONG DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
1/256563170370072นางสาวมธุรส พลพวกความต้องการของผู้บริโภคที่จะเข้าใช้บริการร้านชาบูอินดี้ในอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (A STUDY OF PROSPECTIVE CUSTOMER REQUIREMENTS ON SERVICES OF SHABU INDY RESTAURANT IN KHUEANG NAI DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256460170360067นายสกุลรัตน์ สีดาวการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (PROJECT FEASIBILITY OF JAPANESE RESTAURANT INVESTMENT IN MUEANG DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256460170360126นายธนากร คำนึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสีเขียว: กรณีศึกษา ธุรกิจสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (STRATEGY FOR GREEN BUSINESS: CASE STUDY OF PETROLEUM STATION IN MUEANG DISTRICT, YASOTHON PROVINCE)
2/256460170360216นางสาวหทัยภัทร มิ่งคำกลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน : กรณีศึกษา ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี (MARKETING STRATEGY FOR ENTREPRENEUR AT BORDER TRADE AREA: A CASE STUDY OF CHONG MEK BORDER TRADE, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256461170370089นายธวัชชัย กลางนากลยุทธ์การพัฒนาผลประกอบการสำหรับผู้ประกอบการไก่ย่างบ้านแคน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (STRATEGIES IN IMPROVING THE BUSINESS VOLUME OF GRILLED CHICKEN ENTREPRENEURS AT BAN KAEN, KHAM KHUEAN KAEO  DISTRICT, YASOTHON PROVINCE)
2/256461170370120นางสาวภาสินี วัฒนะกิจการใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี Application of Business Performance Indicators of Early Entrepreneurs in Ubon Ratchathani Province
2/256460170360085นางสาวเจนจิรา ธรรมวัตรความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไรส์ของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (CONSUMER DEMAND FOR LOW RISE CONDOMINIUMS IN BANG KAPI, BANGKOK)
2/256460170360012นางสาวกมลชนก กะตะศิลาทักษะการทำงานในยุคดิจิทัลของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 12 ที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักขององค์กร (WORKING SKILLS IN THE DIGITAL ERA OF GOVERNMENT SAVINGS BANK REGION 12 EMPLOYEE AFFECTING ORGANIZATIONAL CORE COMPETENCIES)
2/256460170360047นางสาววริษฐา อิงคสมภพคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (QUALITY OF WORKING LIFE OF PERSONNEL AT KANTHARALAK HOSPITAL, SI SA KET PROVINCE)
1/256459170360300นายคเชนทร์ วงศ์ใหญ่กลยุทธ์การปรับตัวของร้านอินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (SELF-ADAPTATION STRATEGY OF INTERNET CAFÉ TO BUILD UP COMPETITIVE ADVANTAGE IN MUEANG DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
1/256459170360324นางสาวชลธิชา จันทิมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานปาล์มน้ำมันในจังหวัดอุบลราชธานี (FEASIBILITY STUDY OF THE LOCATION SELECTION FOR OIL PALM FACTORY IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
1/256459170360355นางสาวเนตรทราย ศิริสารอิทธิพลของสิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้าภายนอกที่ส่งผลต่อส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าตามกระแสนิยมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย (INFLUENCES OF INTERNAL AND EXTERNAL STIMULUS AFFECTING TO PROMOTION MIX FOR FASHIONABLE PRODUCT AMONG GENERATION Y CONSUMERS)
1/256461170370197นายธนาสิทธิ์ คำหอมกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนสำหรับธุรกิจฟาร์มสุกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี (SUSTAINABILITY STRATEGY FOR SWINE FARM BUSINESS IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
1/256462170370053ว่าที่ ร.ต.สันติ ไชยสีทาการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี (THE STUDY OF THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF THE ELECTRICAL SYSTEM MAINTENANCE WORKER GROUP: A CASE STUDY OF THE PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY REGION 2 (NORTHEAST REGION), UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256359170360113นางสาวกัญญ์ญาณัฐ จึงพัฒนาทัศนคติและแนวทางการพัฒนาขนมไทยในประเทศสิงคโปร์ (ATTITUDES AND GUIDELINES FOR THAI DESSERT DEVELOPMENT IN SINGAPORE)
2/256359170360339นางสาวณปภัช จารุแพทย์สัญญาณเตือนภัยการตกแต่งบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CREATIVE ACCOUNTING WARNING SIGNAL OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND)
2/256359170360384นางสาววารุณพร เชื้อวณิชย์ความผูกพันของพนักงานในองค์กร: กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทผลิตน้ำแข็งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี (EMPLOYEE ENGAGEMENT: A CASE STUDY OF ICE MANUFACTURING CORPORATE GROUP IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256360170360092นายฐกร จารุแพทย์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนสภาพคล่องกับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมบริการหมวดพาณิชย์ (THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN LIQUIDITY RATIOS AND STOCK PRICE OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND IN SERVICE INDUSTRY, COMMERCE SECTOR)
2/256360170360131นางสาวน้ำทิพย์ พรหมสูตรการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (THE ADOPTION OF FINANCIAL INNOVATION BY THE ELDERLY IN THE MUEANG DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256360170360148นางสาวปิยะธิดา ศรีวังการยอมรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วน: กรณีศึกษา กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี (INNOVATION ADOPTION OF COMPLETE NUTRITION PRODUCT: A CASE STUDY OF REGISTERED NURSES IN SUNPASITTHIPRASONG HOSPITAL, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256360170360229นางสาวอนุสรา แก้วเสนาภาพลักษณ์ตราสินค้าเครื่องสำอางเอเชียและเครื่องสำอางยุโรปตามมุมมองของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี (BRAND IMAGE BETWEEN ASIA AND EUROPEAN COSMETICS: VIEWS OF CONSUMERS IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256360170360171นางสาวรุจิรา วันฤกษ์กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจศัลยกรรมเพื่อความงามบนใบหน้า: กรณีศึกษา กลุ่มผู้ใช้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี (SERVICE MARKETING MIX STRATEGIES THAT INFLUENCE THE FACIAL SURGERY BUSINESS: A CASE STUDY OF SERVICE USERS IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256360170360234นางสาวอรุโณทัย เหง้าโพธิ์กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (STRATEGY IN SERVICE MARKETING MIXS FOR SWINE COMPLETED FOOD BUSINESS IN KANTHARALAK DISTRICT, SI SA KET PROVINCE)
2/256361170370151นางสาวสุพัตรา วันคำการเตรียมพร้อมเพื่อความมั่นคงทางการเงินสำหรับวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (PREPARATION FOR FINANCIAL SECURITY IN RETIREMENT: A CASE STUDY OF THE OFFICERS IN GOVERNMENT AGENCIES AND STATE - OWNED ENTERPRISES IN BUNTHARIK DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
2/256361170370096นางสาวธีรภัทร์ มาศขาวปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษา การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online (FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF ELECTRONIC SYSTEM IMPLEMENTATION IN THAILAND 4.0 ERA: A CASE STUDY OF KTB CORPORATE ONLINE)
2/256360170360025นางสาวปยุดา อิงคสมภพปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารออมสิน สาขากันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (FACTORS AFFECTING DECISION MAKING ON SMALL BUSINESS LOAN OF GOVERNMENT SAVINGS BANK, KANTHARAROM BRANCH, KANTHARAROM DISTRICT, SI SA KET PROVINCE)
1/256359170360102นางสาวกนกอร สุทธิวงค์การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ในจังหวัดอุบลราชธานี (FEASIBILITY STUDY OF INVESTING IN AN EMERGENCY ROADSIDE ASSISTANCE SERVICE CENTER IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)
1/256359170360126นางขวัญฤทัย ระวังการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (THE IMPROVEMENT OF BUDGET DISBURSEMENT PROCESS AT THE KOKJAN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, TRAKAN PHUET PHON DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
1/256359170360250นายวรัญญู กิจเจริญธนารักษ์การยอมรับการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินผ่านสมาร์ตโฟน (FINANCIAL APPLICATION ADOPTION THROUGH SMARTPHONES)
1/256359170360346นายธงสรวง ศรีธัญรัตน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า: กรณีศึกษา ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาคเนย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (FACTORS AFFECTING CUSTOMER LOYALTY: A CASE STUDY OF AKANE BEEF NOODLE SHOP MUEANG DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)
1/256361170370135นายวันรัฐ จัตุชัยการศึกษาปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (A STUDY OF INTERNAL FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF WORK LIFE OF THE COLLATERAL VALUATION DEPARTMENT STAFF AT THE BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED)
1/256359170360047นายณัฐวุฒิ อัศวณัฐกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษาร้านแหลมทอง อำเภอ กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ (FACTORS AFFECTING CUSTOMER LOYALTY: A CASE STUDY OF LAMETHONG SHOP KANTHARALAK DISTRICT, SI SA KET PROVINCE)
2/256260170360205นางสาวสุชาวดี ทองสวัสดิ์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี: ศึกษากรณีมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (COMPETITIVENESS OF TOURISM INDUSTRY IN UBON RATCHATHANI PROVINCE: FOREIGN TOURISTS PERSPECTIVES)
2/256260170360113นางสาวถิรประภา ศรีละวรรณ ปัจจัยสู่ความสำเร็จตามกรอบแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) : กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี (CRITICAL SUCCESS FACTORS BASED ON THE BALANCED SCORECARD FRAMEWORK: A CASE STUDY OF MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED, UBON RATCHATHANI BRANCH)
2/256160170360186นายวรศักดิ์ ธนาพรสินการพยากรณ์ยอดขายในธุรกิจบันเทิง: กรณีศึกษาธุรกิจ เดอะ มาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ (SALE FORECASTING OF ENTERTAINMENT BUSINESS: A CASE STUDY OF THE MARVEL EXPERIENCE THAILAND)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805