Placeholder image

งานบริหารบุคคล

รับสมัครงาน

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 18/9/2566 หมวดหมู่ : รับสมัครงาน โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

คณะบริหารศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิด้านบัญชี และตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิด้านโลจิสติกส์)

เมื่อ : 29/8/2566 หมวดหมู่ : รับสมัครงาน โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 18/8/2566 หมวดหมู่ : รับสมัครงาน โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 10/7/2566 หมวดหมู่ : รับสมัครงาน โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง อาจารย์ (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2566 - 31 กรกฎาคม 2566)

เมื่อ : 15/6/2566 หมวดหมู่ : รับสมัครงาน โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง อาจารย์ (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2566 - 31 กรกฎาคม 2566)

เมื่อ : 15/6/2566 หมวดหมู่ : รับสมัครงาน โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การแจ้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคณะบริหารศาสตร์_ชัยชนะ นวลพงษ์

เมื่อ : 29/3/2566 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

คู่มือบริการประชาชน เรื่อง ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่_วิศวะ ชินโคตร

เมื่อ : 22/3/2566 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

พัฒนางานเชิงคุณภาพ_การตรวจเอกสารเบิกจ่ายพร้อมออกใบเสร็จใบสำคัญตัดหนี้เงินยืมราชการ (นาฏลดา ลลิตากุลชัย)

เมื่อ : 21/3/2566 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

กระบวนการทำงาน เรื่องการบันทึกบัญชีกรณียืมเงินทดรองจ่ายราชการประเภท ขและกรณีไม่ยืมเงินทดรองจ่ายราชการประเภท ข ของคณะบริหารศาสตร์_เบญจมาศ นามมณี

เมื่อ : 2/3/2566 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805