Placeholder image

เรื่อง :ค่านิยม


 

 

U-BEST
U = Unity  = สามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว 
B = Business Value Creation = คิดสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
E = Excellent Service for Customers and Stakeholders = มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศเพื่อผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย
S = Social Responsibility = รับผิดชอบต่อสังคม 
T = Technology and Innova = มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 
   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 6/10/2566   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 6698ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ตั้ง
คณะผู้บริหาร
ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภูมิทัศน์
สิ่งสนับสนุนการเรียน
การแบ่งส่วนงานภายใน
วิสัยทัศน์ (VISION) “คณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม”
แนะนำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805