Placeholder image

เรื่อง :การยื่นขอตรวจสอบผลการศึกษา


 

การยื่นคำร้องทั่วไปด้วยตนเองที่งานวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ 

(กรณีขอตรวจสอบผลการเรียน ให้ดำเนินภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการเรียน)

 

ขั้นตอน

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง และเขียนคำร้อง ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้

2.ยื่นได้ที่งานวิชาการ คณะบริหารศาสตร์  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 19/3/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 11162ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 19201035633คำร้องทั่วไป.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถามความคิดเห็นของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับเสนอต่อนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์(เพื่อใช้ในการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ปีการศึกษา 2564
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การให้บริการนักศึกษาฝึกงาน
แบบฟอร์ม กยศ101 -103 และแบบฟอร์มการทำกิจกรรมจิตอาสาคณะบริหารศาสตร์
ขั้นตอนรับแจ้งทรัพย์สินสูญหายและรับคืน
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์
แบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2561 (กยศ กรอ 101-103
ตัวอย่างการเขียน Resume
การยื่นขอตรวจสอบผลการศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU (ฉบับภาษาอังกฤษ)
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805