Placeholder image

เรื่อง :แบบสอบถามความคิดเห็นของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับเสนอต่อนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา


 

แบบสอบถามความคิดเห็นของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับให้บัณฑิตดำเนินการเสนอต่อนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา

และโปรดส่งกลับมายังงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

หรือนพส่งหรือ..นำส่งในวันรายงานตัว(ซ้อมย่อย) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 25/11/2565   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 709ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2515342957แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต2564.pdfTags:


ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถามความคิดเห็นของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับเสนอต่อนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์(เพื่อใช้ในการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ปีการศึกษา 2564
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การให้บริการนักศึกษาฝึกงาน
แบบฟอร์ม กยศ101 -103 และแบบฟอร์มการทำกิจกรรมจิตอาสาคณะบริหารศาสตร์
ขั้นตอนรับแจ้งทรัพย์สินสูญหายและรับคืน
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์
แบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2561 (กยศ กรอ 101-103
ตัวอย่างการเขียน Resume
การยื่นขอตรวจสอบผลการศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU (ฉบับภาษาอังกฤษ)
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805