Placeholder image

เรื่อง :ขั้นตอนรับแจ้งทรัพย์สินสูญหายและรับคืน


 

รับแจ้งทรัพย์สินสูญหายและรับคืน นักศึกษาที่เก็บทรัพย์สินสูยหายได้ หรือทำทรัพย์สินสูญหาย ขอให้ติดต่อแจ้งได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ เพื่อเป็นตัวกลางในการติดตาม 045-353-846  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 27/8/2562   โดย สันติ เจริญบุญญา   อ่านแล้ว : 541ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2792437346ขั้นตอนในการปฏิบัติงานรับแจ้งทรัพย์สินสูญหายและรับคืน.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถามความคิดเห็นของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับเสนอต่อนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์(เพื่อใช้ในการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ปีการศึกษา 2564
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การให้บริการนักศึกษาฝึกงาน
แบบฟอร์ม กยศ101 -103 และแบบฟอร์มการทำกิจกรรมจิตอาสาคณะบริหารศาสตร์
ขั้นตอนรับแจ้งทรัพย์สินสูญหายและรับคืน
แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์
แบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2561 (กยศ กรอ 101-103
ตัวอย่างการเขียน Resume
การยื่นขอตรวจสอบผลการศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU (ฉบับภาษาอังกฤษ)
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805