Placeholder image

ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ


ปีงบประมาณ       กำลังแสดงผลจำนวน 36 รายการ

idชื่อโครงการทุนปีงบประมาณ
625 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน-ตำบลสระสมิง 59900.002564
624 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-การพัฒนาการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าแปรรูป-ตำบลช่องเม็ก 80000.002564
623 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการการตลาดบน FACEBOOK-ตำบลช่องเม็ก 41868.002564
622 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-การพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร ที่พัก-ตำบลเขมราฐ 300000.002564
621 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลช่องเม็ก (จักสานทางมะพร้าว)-ตำบลช่องเม็ก 20000.002564
620 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการแปรรูปจากเนื้อสัตว์-ตำบลคูเมือง 68880.002564
619 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสินค้าให้โดนใจตลาดในยุคโควิด-19-ตำบลคูเมือง 20836.002564
618 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-การจัดการหนี้สินครัวเรือนและช่องทางการลดค่าใช้จ่ายชุมชน-ตำบลนาแวง 17500.002564
617 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-การจัดการหนี้สินครัวเรือนและช่องทางการลดค่าใช้จ่ายชุมชน-ตำบลคูเมือง 17500.002564
616 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-การจัดการหนี้สินครัวเรือนและช่องทางการลดค่าใช้จ่ายชุมชน-ตำบลคำขวาง 17500.002564
615 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-การจัดการหนี้สินครัวเรือนและช่องทางการลดค่าใช้จ่ายชุมชน-ตำบลโพธิ์ใหญ่ 17500.002564
614 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-การจัดการหนี้สินครัวเรือนและช่องทางการลดค่าใช้จ่ายชุมชน-ตำบลแก้งเหนือ 17500.002564
613 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-การจัดการหนี้สินครัวเรือนและช่องทางการลดค่าใช้จ่ายชุมชน-ตำบลหนองสิม 17500.002564
612 รายงานผลการดำเนินงาน U2T-เตรียมความพร้อมเกษียณอายุด้านสุขภาพและด้านการเงิน ตำบลสระสมิง 18200.002564
577 รายงานผลการดำเนินงาน-โครงการปลูกป่าปลูกเห็ด (1 ต. 1 ม.) 48040.002564
576 รายงานผลการดำเนินงาน-การพัฒนามาตรฐานที่พักและร้านอาหาร (1 ต. 1 ม.) (โครงการยังไม่แล้วเสร็จ) 300000.002564
575 รายงานผลการดำเนินงาน-พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร 466000.002564
574 รายงานผลการดำเนินงาน-ประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร 350000.002564
560 รายงานผลการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนและจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Express) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน” 50000.002564
559 รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านบัวเทิง" 50000.002564
558 รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของสินค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษ 50000.002564
522 การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของสินค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร 50000.002564
521 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนและจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Express) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน” 50000.002564
520 อบรมระยะสั้น "Facebook Marketing in Restaurant" 39380.002564
519 Mini MBA- Smart Entrepreneur 242520.002564
518 วิจัยในชั้นเรียน ตั้งแต่เริ่มต้น จนปิดเล่ม 48380.002564
517 เทคนิคการหาเงินล้านแรกด้วยการสร้างธุรกิจ 16200.002564
514 การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพวิสาหกิจเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 350000.002564
513 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีระหว่างกันของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท. 302700.002564
506 การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของสินค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร 50000.002564
505 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0.002564
487 เทคนิคการวางแผนการเงินและการลงทุนในยุคโควิด 50000.002564
486 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนและจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Express) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน” 50000.002564
485 พัฒนาศักยภาพพนักงานบริการ ตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) 50000.002564
484 การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านบัวเทิง" 50000.002564
483 การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของสินค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร 50000.002564

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805