Placeholder image

งานประกันคุณภาพการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570

เมื่อ : 26/3/2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นางสาวศศิภา ทองให้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0

เมื่อ : 2/12/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นางสาวศศิภา ทองให้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา-2563-2566 EdPex

เมื่อ : 2/12/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นางสาวศศิภา ทองให้

ขั้นตอนการติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex หมวด 7 ผลลัพธ์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 19/10/2564 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นางสาวศศิภา ทองให้

ขอเผยแพร่ขั้นตอนการ Up Load เอกสารด้านการประกันคุณภาพ ในระบบ UBU QA Online และ ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

เมื่อ : 29/10/2562 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คู่มือการบริหารโครงการ

เมื่อ : 4/9/2561 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คณะบริหารศาสตร์จัดกิจกรรม KM ด้านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 26 ธ.ค. 60

เมื่อ : 25/12/2560 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805