Placeholder image

งานแผนและงบประมาณ


งานแผนและงบประมาณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บริการของเรา

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

3.งานติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อ : 15/7/2567 หมวดหมู่ : บริการของเรา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

แบบฟอร์ม - เสนอโครงการ-เงินรายได้ ปีงบ พ.ศ. 2567 (ปรับ V. EdPEx)

เมื่อ : 26/3/2567 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวศศิภา ทองให้

แจ้งแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการดำเนินโครงการเงินรายได้ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อ : 29/1/2567 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวศศิภา ทองให้

แบบฟอร์ม - สรุปโครงการ เงินรายได้ ปีงบ พ.ศ.2567

เมื่อ : 29/1/2567 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นางสาวศศิภา ทองให้

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง)

เมื่อ : 26/10/2566 หมวดหมู่ : แผนหน่วยงาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

แผนกลยุทธ์คณะบริหารศาสตร์ พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

เมื่อ : 20/11/2566 หมวดหมู่ : แผนหน่วยงาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คู่มือบริการประชาชน ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ (เงินรายได้) คณะบริหารศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อ : 3/2/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นางสาวศศิภา ทองให้

แผนกลยุทธ์ คณะบริหารศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

เมื่อ : 26/9/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : นางสาวศศิภา ทองให้

แบบฟอร์ม - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินรายได้ คณะบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ : 19/10/2564 หมวดหมู่ : แผนหน่วยงาน โดย : นางสาวศศิภา ทองให้

แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์-2563-2567-ปรับปรุง-2564

เมื่อ : 30/7/2563 หมวดหมู่ : แผนหน่วยงาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805