Placeholder image

งานโสตทัศนศึกษา


งานโสตทัศนศึกษา คณะบริหารศาสตร์

แบบฟอร์ม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขั่นตอนการขอใช้บริการถ่ายวิดีโอ การเรียนการสอน

เมื่อ : 21/7/2566 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : วิศวะ ชินโคตร

ขั้นตอนการขอใช้บริการถ่ายวิดีโอ การเรียนการสอน

เมื่อ : 21/7/2566 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : วิศวะ ชินโคตร

คู่มือประชาชน เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่”

เมื่อ : 3/3/2566 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : วิศวะ ชินโคตร

คู่มือประชาชน เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่”

เมื่อ : 3/3/2566 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : วิศวะ ชินโคตร

คู่มือบริการประชาชน การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro เพื่อผลิตสื่อทางการศึกษา” pdf

เมื่อ : 14/9/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : วิศวะ ชินโคตร

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ “การให้บริการ ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

เมื่อ : 3/2/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : วิศวะ ชินโคตร

คลังภาพ คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 16/2/2566 หมวดหมู่ : คลังภาพ โดย : วิศวะ ชินโคตร

คู่มือบริการประชาชน เรื่อง วิธีการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สื่อการสอนในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์

เมื่อ : 31/8/2564 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : วิศวะ ชินโคตร

คู่มือบริการประชาชน ฉบับสมบูรณ์ 2563

เมื่อ : 21/6/2563 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : วิศวะ ชินโคตร

ขั้นตอนการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนคณะบริหารศาสตร์ 2563 /2020

เมื่อ : 15/1/2563 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : วิศวะ ชินโคตร

123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805