Placeholder image

เรื่อง :คู่มือประชาชน เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่”


 

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนการให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถปฎิบัติหน้าที่ทดแทนในช่วงที่ จนท โสตฯ ไม่สามารถเข้าปฎิบัติงานได้

          2. เพื่อให้ผูที่มีความสนในในการแต่งภาพได้มีแนวทางในการแต่งภาพที่ตัวเองชอบ

          3. เพื่อการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์ความต้องการของรับบริการด้านการนำภาพไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ

          4. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เช่น อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในการผลิตสื่อที่สามารถประชาสัมพันในสื่อโซเชียลมีเดียสื่อยุคดิจิตอลออนไลน์ต่างๆ ได้

          5. เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการเรียนการสอนของคณะคณะบริหารศาสตร์ ในการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 3/3/2566   โดย วิศวะ ชินโคตร   อ่านแล้ว : 2368ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 31528224693. คู่มือบริการประชาชน (ศึกษา เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่” ).pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่”
คู่มือประชาชน เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่”
คู่มือบริการประชาชน การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro เพื่อผลิตสื่อทางการศึกษา” pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ “การให้บริการ ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง วิธีการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สื่อการสอนในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์
คู่มือบริการประชาชน ฉบับสมบูรณ์ 2563
ขั้นตอนการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนคณะบริหารศาสตร์ 2563/ 2020
คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ " (ตามแบบฟอร์มมหาลัย)
คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ "
คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ "

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805