Placeholder image

เรื่อง :คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ “การให้บริการ ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”


 

รายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงาน

กระบวนการ “การให้บริการ ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

1. เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนการให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถปฎิบัติหน้าที่ทดแทนในช่วงที่ จนท โสตฯ ไม่สามารถเข้าปฎิบัติงานได้

2. เพื่อเป็นการผลักดัน และเป็นแนวทางให้บริการในระบบงานบริการจุดเดียว (One Stop Service) เพื่อการ ให้บริการที่ครบวงจร ลดขั้นตอน

3. .เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เช่น นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก

4. เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ในการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 3/2/2565   โดย วิศวะ ชินโคตร   อ่านแล้ว : 4029ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 31321229115. นำไปเผยแพร่ คู่มือบริการประชาชน 2565 (วิศวะ ) 1.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่”
คู่มือประชาชน เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่”
คู่มือบริการประชาชน การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro เพื่อผลิตสื่อทางการศึกษา” pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ “การให้บริการ ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง วิธีการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สื่อการสอนในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์
คู่มือบริการประชาชน ฉบับสมบูรณ์ 2563
ขั้นตอนการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนคณะบริหารศาสตร์ 2563/ 2020
คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ " (ตามแบบฟอร์มมหาลัย)
คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ "
คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ "

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805