Placeholder image

เรื่อง :คู่มือบริการประชาชน เรื่อง วิธีการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สื่อการสอนในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์


 

รายละเอียด

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนการให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถปฎิบัติหน้าที่ทดแทนในช่วงที่ จนท โสตฯ ไม่สามารถเข้าปฎิบัติงานได้

2. เพื่อเป็นการผลักดัน และเป็นแนวทางให้บริการในระบบงานบริการจุดเดียว (One Stop Service) เพื่อการ ให้บริการที่ครบวงจร ลดขั้นตอน

3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เช่น นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก

4. เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ในการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

2. ขอบเขต

          ครอบคลุมเนื้อหาการปฏิบัติงานวิธีการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สื่อการสอนในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มต้นตั้งแต่การใช้งาน

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน  
  2. เครื่องฉายภาพทึบแสง
  3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
  4. ระบบเครื่องเสียงในห้องเรียน
  5. ระบบถ่ายทอดห้องคอม 1-4  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 31/8/2564   โดย วิศวะ ชินโคตร   อ่านแล้ว : 226ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 3191226594คู่มือบริการประชาชน เรื่อง วิธีการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สื่อการสอนในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่”
คู่มือประชาชน เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่”
คู่มือบริการประชาชน การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro เพื่อผลิตสื่อทางการศึกษา” pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ “การให้บริการ ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง วิธีการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สื่อการสอนในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์
คู่มือบริการประชาชน ฉบับสมบูรณ์ 2563
ขั้นตอนการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนคณะบริหารศาสตร์ 2563/ 2020
คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ " (ตามแบบฟอร์มมหาลัย)
คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ "
คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ "

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805