Placeholder image

งานบริการวิชาการ


 

รวมแบบฟอร์มงานบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ การดำเนินงาน การรายงานผล

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ (เงินรายได้คณะ)

ขออนุมัติดำเนินโครงการ   

ขออนุมัติวิทยากรและค่าตอบแทน       

ขออนุมัติค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

                                 
 

ขออนุมัติยืมเงินงวดที่ 1

ขออนุมัติยืมเงินงวดที่ 1 และ งวดที่ 2

สัญญายืมเงิน

 

 

แนวปฏิบัติ

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญรับเงิน เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป

เมื่อ : 19/12/2562 หมวดหมู่ : แนวปฏิบัติ โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญรับเงิน เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป

เมื่อ : 19/12/2562 หมวดหมู่ : แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญรับเงิน เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขออนุมัติรายการค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ/ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อ : 23/4/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

เอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการบริการวิชาการ-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อ : 23/4/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการบริการวิชาการ

เมื่อ : 11/3/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

รูปแบบการจัดทำรายงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เงินงบประมาณแผ่นดิน

เมื่อ : 11/3/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แบบฟรอ์มแจ้งการส่งผลการรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการ

เมื่อ : 3/4/2560 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : น.ส.ศศิฉาย พลเดช

แบบฟอร์มขออนุมัติ เบิกเงินงวดที่ 1 โครงการบริการวิชาการ

เมื่อ : 31/10/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : น.ส.ศศิฉาย พลเดช


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805