Placeholder image

งานบริการวิชาการ


แบบฟอร์ม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขออนุมัติรายการค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ/ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อ : 23/4/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

เอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการบริการวิชาการ-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อ : 23/4/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการบริการวิชาการ

เมื่อ : 11/3/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

รูปแบบการจัดทำรายงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เงินงบประมาณแผ่นดิน

เมื่อ : 11/3/2562 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : อลิสา เลขะวัฒนะ

แบบฟรอ์มแจ้งการส่งผลการรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการ

เมื่อ : 3/4/2560 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : น.ส.ศศิฉาย พลเดช

แบบฟอร์มขออนุมัติ เบิกเงินงวดที่ 1 โครงการบริการวิชาการ

เมื่อ : 31/10/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : น.ส.ศศิฉาย พลเดช


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805