Placeholder image

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


1. PLO หลักสูตร
  • PLO ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • PLO1 สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพส่วนตัว หรือสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติ
  • PLO2 สามารถคิดวิเคราะห์เชิงลึกและนำไปสู่การวางแผนอย่างเป็นระบบ
2. โครงสร้างพื้นฐานรายวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ดังนี้
1) แผน ก แบบ ก1 จำนวน 36 หน่วยกิต
2) แผน ก แบบ ก2  ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
3) แผน ข ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
 

หมวดวิชา/จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก1

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

1. หมวดวิชาเฉพาะ            
    1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน*            จำนวน

    1.2 กลุ่มวิชาบังคับ               จำนวน           

    1.3 กลุ่มวิชาเลือก           ไม่น้อยกว่า

 

8

-

-

 

8

16

9

 

8

16

15

2. หมวดวิทยานิพนธ์               จำนวน

36

12

-

3. หมวดการค้นคว้าอิสระ          จำนวน

-

-

6

                       จำนวนหน่วยกิตรวม         

36

ไม่น้อยกว่า 37

ไม่น้อยกว่า 37

 
 
 
3. จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียน (จบการศึกษา)
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14.2 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 หมวดที่ 13 การสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ข้อ 59 ดังนี้
         3.1 แผน ก แบบ ก1 
ต้องนำเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

แบบฟอร์ม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

คู่มือการศึกษา คู่มือวิทยานิพนธ์

เมื่อ : 13/9/2565 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

การจัดการศึกษา

เมื่อ : 7/5/2561 หมวดหมู่ : ข้อมูลสังเขป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

เมื่อ : 13/9/2565 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

กรรมการบริหารหลักสูตร

เมื่อ : 4/10/2566 หมวดหมู่ : ข้อมูลสังเขป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

โครงสร้างหลักสูตร

เมื่อ : 13/9/2565 หมวดหมู่ : ข้อมูลสังเขป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

ข้อมูลหลักสูตร

เมื่อ : 13/9/2565 หมวดหมู่ : ข้อมูลสังเขป โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805