Placeholder image

เรื่อง :กรรมการบริหารหลักสูตร


 

กรรมการบริหารหลักสูตร

ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ประธาน

 

ดร.ธวมินทร์ เครือโสม ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ดร.อรุณรัตน์ เศวตธรรม

ผศ.ดร.บุษกร คำโฮม

ผศ.ดร.พีชญาดา พื้นผา

ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์

ดร.กฤตยา อุทโธ

ดร.ธวมินทร์ เครือโสม

ผศ.ดร.นรา หัตถสิน

 

ผศ.ดร.คมทัศน์ ทัศวา

ดร.สิริรัตน์ ชอบขาย

ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง

 

 

 

 

 

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 4/10/2566   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 3793ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805