Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.คมทัศน์ ทัศวา  
  Asst. Prof.Dr.Comtas Tassawa  
   

อีเมล comtas.t@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชา / แผนก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
โทรศัพท์ 0-4535-3822  
โทรสาร -  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ BUS 270 (ตึกใหม่)  
     
คุณวุฒิ
  คุณวุฒิการศึกษา
 • Bachelor of Liberal Arts : Chinese for communication, Prince of Songkla University.
 • 2008-2010 : Certification of Liberal Arts, Sichuan University (四川大学)
 • Master of Business Administration, Asia University (亞洲大學)·, Taichung, Taiwan (โดยได้รับทุนจากรัฐบาลไต้หวัน ปี 2012 Taiwan Government Scholarship)
 • Ph.D. in International Business, International College Silpakorn Universityงานสอน / ภาระงาน
  ผู้รับผิดชอบรายวิชา
 • 1704-410 International Business Practice (English Program)
 • 1704-340 Integrated Marketing Communication (English Program)
 • 1704-411 Business Management in Greater Mekhong Sub-region (English Program)
 • 1701-230 Leadership Development (English Program)
 • 1702-457 Electronic Marketing (Thai Program)
 • 1702-241 Digital Marketing (English Program)

ความเชี่ยวชาญ
  ความสามารถพิเศษ / ความเชี่ยวชาญ
 • International trade and International business
 • Digital Marketing
 • Chinese Communication & Literacy Skills


idชื่อโครงการปีงบประมาณ
828 โครงการวิจัย-การพัฒนาองค์์กรโดยสมรรถนะและองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งผ่านด้วยประสิทธิภาพและเครื่องมือวัดประสิทธิผลของบุคลากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 2567
771 Research article-Guidelines for Accounting Development and Internal Control of Village and Urban Funds 2567
700 Research article-A study of the role of movie reviews, marketing stimuli factors, and movie decision-making in streaming media services 2567
741 Research article-An Investigation into the Role of Packaging Design Elements on Perceived Value and Price Fairness: A Moderating Effect of Age 2566
727 บทความวิจัย-กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ร้านค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพของร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬาดั้งเดิม 2566
721 รายงานวิจัย-การศึกษาบทบาทขององค์ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อคุณค่าการรับรู้และความเป็นธรรมของราคา: กรณีศึกษาของฝากที่เกี่ยวกับอาหาร 2566
593 การศึกษาบทบาทขององค์ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อคุณค่าการรับรู้และความเป็นธรรมของราคา: กรณีศึกษาของฝากที่เกี่ยวกับอาหาร 2565
651 โครงการวิจัย-อิทธิพลของการจัดการอาชีพขององค์กรต่อความสามารถปรับตัวในอาชีพ: โดยมีการตั้งเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้เป็นตัวแปรส่งผ่าน 2565
534 สมการโครงสร้างการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของจริยธรรมของผู้ชายและความเชื่อของลูกค้าต่อความภักดีของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊ก 2564
400 Factors Influencing Facebook Page Posts on Likes, Shares, and Comments in Sport Marketing 2562
399 A Structural Model for Predicting Entrepreneurial Intention of University Students 2562
367 อิทธิพลกำกับของเวลาต่อธุรกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการขายอย่างมีจริยธรรมความเชื่อมั่นในตราสินค้าและตลาดปากต่อปากในเชิงบวก 2562
95 Cultural Dimensions in Globalization Period A Comparison of Thai and Chinese Multinational Corporations 2558

งานวิจัยอื่นๆ
  หัวหน้าโครงการ
 • The Comparison of Hofstede’s Cultural Dimensions between Thai and Chinese Corporation (ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี ๒๕๕๘)
 • Tassawa, C. (2015). Cultural Dimensions in Globalization Period: A Comparison of Thai and Chinese Multinational Corporations. Ubonratchatani University. Thailand.
 • ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์และคมทัศน์ ทัศวา, (2017). ภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย, วารสารปัญญาภิวัฒน์, 9(1), 242-253
 • Tassawa, C. (2019). A Structural Model for Predicting Entrepreneurial Intention of University Students. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 19(2), 362-386.
 • Tassawa, C., & Banjongprasert, J. (2019). The Effects of Destination Competitiveness and Tourist Trust on Destination Advocacy: The Case of International Tourists. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 12(5), 203-228.
 • Tassawa, C., & Banjongprasert, J. (2019). An Investigation of International Tourists on Tourist Satisfaction, Tour Experience and Destination Loyalty. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 19(3).
 • Tassawa, C. (2019). Factors influencing Facebook Page Posts on Likes, Shares, and Comments in Sport Marketing. ABAC Journal, 39(3), 56-69.
 • Tassawa, C. (2019). Moderating effects of time spent per online shopping transaction on the relationship between ethical sales behavior, trust in brand and positive words of mouth. RMUTT Global Business and Economics Review. 14(2), 1-18.
 • คมทัศน์ ทัศวา. (2564). สมการโครงสร้างการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของจริยธรรมของผู้ขายและความเชื่อของลูกค้าต่อความภักดีของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊ก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12(1).
 • Tassawa, C. (2023). A Study of the Role of Movie Reviews, Marketing Stimuli Factors, and Movie Decision-Making in Streaming Media Services, Journal of Business, Economics and Communications, 18(4)
 • Tassawa, C. & Khumhome, B. (2023). An Investigation into the Role of Packaging Design Elements on Perceived Value and Price Fairness: A Moderating Effect of Age. ABAC Journal, 43(3), 112-127. 
 • Polsetthalert, N. & Tassawa, C. (2023). VISUAL MERCHANDISING STRATEGY FOR POTENTIAL DEVELOPMENT OF TRADITIONAL SPORTING GOODS RETAIL STORES. Journal of Management UTRU, 5(3), 103-117.
 • Tassawa, C. (2019). MODERATING EFFECTS OF TIME SPENT PER ONLINE SHOPPING TRANSACTION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL SALES BEHAVIOR BRAND TRUST AND POSITIVE WORD OF MOUTH. Global Business and Economics Review. 14(2), 1-18.

idชื่อโครงการทุนปีงบประมาณ
55 ภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย 0.002560
ผลงานทางวิชาการอื่นๆ
  บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในนิตยสารทั่วไป สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ภายในประเทศ
 • ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์และคมทัศน์ ทัศวา, (2017). ภาษีอากรกับการส่งเสริมการขาย, วารสารปัญญาภิวัฒน์, 9(1), 242-253

งานบริการวิชาการ

  กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2559
  การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • หลักสูตร mini MBA in Hospitality and Tourism Business ปี 2559
  กรรมการประจำระดับคณะ
 • แต่งคั้งคณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มม้ำโขงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Economic and Social in Mekong Sub Region of Southeast Asia) ครั้งที่ 3

บำรุงศิลปวัฒนธรรม
  หัวหน้าโครงการ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการข้าวเม่านัยยะแห่งวิถีชุมชนบ้านคำไหล อำเภอตระการพืชผล ปีงบประมาณ 2559
  กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อนำเสนอข้อมูลโบราณสถานในจังหวัดอุบลราชธานีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805