Placeholder image

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "สร้างบัณฑิต สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารธุรกิจ" วิดีทัศน์แนะนำคณะ รวม vdo กิจกรรมคณะ

ขอเชิญร่วมอบรม Air Cargo Procedures and Security (IATA: International Air Transportation Association)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการปฏิบัติงานด้านบริหารการเงินการคลังภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ”
ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 53 รายการ
เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับความร่วมมืออาสาสมัครเกาหลี 2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน All Roads Lead to MADI กำหนดสมัครภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels Fellowship Programme ประจำปี 2024 สำหรับอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2567 รับสมัครภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2567
12345678910...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA
ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Tech Startuo Entrepreneurs Camp
แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ร่วมประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยสศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครเป็นเยาวชนดีเด่น
ตลาดหลักทรัพย์จัดสอบแข่งขันเศรฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
กำหนดการสั่งจองชุดครุยบัณฑิต
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริหารศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิด้านบัญชี และตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิด้านโลจิสติกส์)
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง อาจารย์ (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2566 - 31 กรกฎาคม 2566)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง อาจารย์ (ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2566 - 31 กรกฎาคม 2566)
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครงาน
บริษัทเงินติดล้อ รับสมัครงาน
บริษัท DUCKKING รับสมัครงาน
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด รับสมัครพนักงาน
ระกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงทางเดินด้านข้างตึก CLB ถึง หลังคณะ walkway อาคารคณะบริหารศาสตร์
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอาคารปฎิบัติการรวมสายสังคมศษสตร์ คณะบริหารศาสตร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซืื้อชุดเคร่องเสียงสำหรับการบริหารและจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลกราฟิก
ประกวดราคาซื่อชุดเครื่องเสียงสำหรับการบริหารและจัดการศึกษา จำนวน 1 ชุด
ประกาศผุ้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำลูกกุญแจสำรอง
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำตรายางชื่อตำแหน่ง
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา : ชุดเครื่องเสียงสำหรับการบริหารและจัดการศึกษา
ขอเชิญเข้าอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านพัสดุ”
ขอเชิญร่วมอบรม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่มกันแบบยั่งยืน”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ”
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสัญจรธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11"
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และขอเชิญส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารร่มยูงทอง ของคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เทพสตรี
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART Conference ครั้งที่ 12
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KKBS International Conference 2023: KKBSIC2023
ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรมือใหม่
ประชาสัมพันธ์ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมฯ และทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศศ ประจำปี 2565-2566
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรายภาค(GPA)ยอดเยี่ยม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อ ระบบจองคิวเพื่อดำเนินการ ส่งเอกสารและสอบสัมภาษณ์กยศ กรอ 2563สำหรับปี1 รายเก่า และรายใหม่ทุกชั้นปี
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2563
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาพี่ช่วยค่าเทอมน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 โดย โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์
รัฐบาลอินเดียเปิดรับสมัครทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรมหาบัณฑิตการจัดการกีฬาระดับโลก 2024 DTM
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The People’s Republic of China-the Great Wall Co-Sponsored Fellowship Programme ประจำปี 2024-2025
ทุนการศึกษาจากสถาบัน Austria Agency for Education and Internationalisation (OEAD) สาธารณรัฐออสเตรียประจำปีการศึกษา 2567/2568 ทั้งนี้ ภายใน 1 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐอินโดนีเชีย
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากรัฐบาลฮังการีสำหรับอาจารย์และนักวิจัย

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805