Placeholder image

เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ให้กับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์


 

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”  ให้กับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
กำหนดจัดอบรมในวันที่ 1-2 เดือนมิถุนายน 2566 ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียนเพียง 1,500 บาท วิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
โปรดลงทะเบียน ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/5FaMBu4eQ69vEbW17
 
สอบถามเพิ่มเติม
โทร: 062-8144822, 045-383829 (คุณภัทริกา) 
E-Mail : pattarika6@gmail.com
   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 11/5/2566   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 3268 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ให้กับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 14
สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญตร่วมประชุมและสัมนาระดับ ชาติด้านการศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญอบรมโปรแกรม Amos
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thinking as a Teaching Approach
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมนา Work-based Education
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะพยายาลศาสตร์ เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805