Placeholder image

เรื่อง :แนะนำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 

 
        คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2540 มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ และในการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 12/2541 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2541 มีมติเห็นชอบให้โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในที่มีการบริหารงานขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดี ในการนี้มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้ง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 612/2541 โดยมีภารกิจและหน้าที่ดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป และผลิตบัณฑิตสาขาทางด้านบริหารธุรกิจการบัญชี การเงินการธนาคาร รวมทั้งงานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และได้จัดตั้งเป็นคณะบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
 
 
              คณะบริหารศาสตร์ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา ดังนี้
 •   ปี พ.ศ. 2541 ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการจัดการการตลาด
 •   ปี พ.ศ. 2542 มีการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการจัดการการตลาด โดยมีการปรับปรุงจัดกลุ่มวิชาต่าง ๆ ใหม่ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และมีการปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต เนื้อหาวิชา และคำอธิบายรายวิชา ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
 •   ปี พ.ศ. 2543 ทำการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
 •   ปี พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็น “คณะบริหารศาสตร์” และได้จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา คือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร นับเป็นสาขาที่ 4 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 •   ปี พ.ศ. 2546 เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร และได้เริ่มดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 •   ปี พ.ศ. 2547 ได้ดำเนินการเรื่องการตรวจสอบภายใน และดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง
 •   ปี พ.ศ. 2548 เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 •   ปี พ.ศ. 2549 คณะได้รับโอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย คือ หลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
 •   ปี พ.ศ. 2550 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ)
 
 •   ปี พ.ศ. 2551 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ”
 •   ปี พ.ศ. 2553 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “สาขาวิชาการจัดการ”
 •   ปี พ.ศ. 2554 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ”,
สาขาวิชาการจัดการการตลาด ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “สาขาวิชาการตลาด”, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม”
 •     ปี พ.ศ. 2556 สาขาวิชาการตลาด ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งมีแผนฝึกงานการตลาดและแผนฝึกงานการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา
 •     ปี พ.ศ. 2560 สาขาวิชาการบัญชี มีการปรับชื่อหลักสูตร จาก “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี” เป็น “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต”
 •     ปี พ.ศ.2561 สาขาวิชาการตลาด มีการปรับเป็น 2 วิชาเอก 1) วิชาเอกการตลาด และ 2) วิชาเอกการตลาดค้าปลีก
 •     ปี พ.ศ. 2564 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “สาขาวิชาการเงินและการลงทุน, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มีการปรับเป็น 2 วิชาเอก 1) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ และ 2) วิชาเอกการจัดการธุรกิจองค์กร,สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีการปรับเป็น 2 วิชาเอก 1) วิชาเอกการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ และ 2) วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
 •     ปี พ.ศ. 2565 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ”, สาขาวิชาการตลาด มีการปรับเป็น 2 วิชาเอก 1) วิชาเอกการตลาดดิจิทัล และ 2) วิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่
 •     ปี พ.ศ.2566 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 

 

                        สัญลักษณ์

 

 

Download โลโก้คณะบริหารศาสตร์ (Ai)

 

ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี download ubu logo.ai 

 

 

 

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 12/9/2566   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1163041ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ตั้ง
คณะผู้บริหาร
ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภูมิทัศน์
สิ่งสนับสนุนการเรียน
การแบ่งส่วนงานภายใน
วิสัยทัศน์ (VISION) “คณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม”
แนะนำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805