Placeholder image

เรื่อง :คณะผู้บริหาร


 ผศ.ดร.อุทัย  อันพิมพ์
คณบดี 
โทร. 0-4535-3808
ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 
ผศ.ดร.นรา หัตถสิน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
ดร.ดุสิต จักรศิลป์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 
ผศ.ภัทราจิตร แสงสว่าง
รองคณบดีฝ่ายแผนงบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา
 

ดร.ปาณมน จันทบุตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการต่างประเทศ
ดร.นันทพงษ์ บุญป้อง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 
อ.ธีนทัต โกศัลวิตร
รักษาการ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
 
ศ.ดร.คมทัศน์ ทัศวา
รักษาการ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

 
ดร.สุขวิทย์ โสภาพล
รักษาการ
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 
 
  นายสันติ  เจริญบุญญา
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 23/3/2567   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 25 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ตั้ง
คณะผู้บริหาร
ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงานตามสายบังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภูมิทัศน์
สิ่งสนับสนุนการเรียน
การแบ่งส่วนงานภายใน
วิสัยทัศน์ (VISION) “คณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม”
แนะนำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805