Placeholder image

งานบริหารทั่วไป


งานบริหารงานทั่วไป

บริการของเรา

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

เมื่อ : 14/6/2567 หมวดหมู่ : บริการของเรา โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

แม่แบบบันทึกข้อความหนังสือภายใน ภายนอก แบบมีตราสัญลักษณ์คณะฯ

เมื่อ : 25/1/2567 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

อบรม Positive Communication Techniques"

เมื่อ : 13/9/2566 หมวดหมู่ : ข่าวอบรม โดย : วีณา นรานันทน์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ เรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS

เมื่อ : 17/6/2559 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : วีณา นรานันทน์


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805